Jan Schoute (55) uit Leiden: Het goede van de Computer Coach is dat je geen overtollige informatie krijgt. Je probleem wordt meteen aangepakt. En je hoeft je huis er niet eens voor uit!      Lees meer...

WIE ZIJN WIJ? WERKWIJZE ONZE DIENSTEN PRIJZEN CONTACT

Startpagina  >>  Voorwaarden

Voorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor computercursussen in welke vorm dan ook (hierna te noemen cursus) tussen De ComputerCoach en cursisten, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder cursist wordt verstaan de (rechts)persoon die zich bij De ComputerCoach aanmeldt voor een cursus. Onder aanmelding wordt verstaan de tussen De ComputerCoach en de cursist tot stand gekomen mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat De ComputerCoach een bepaalde cursus zal verzorgen. De algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen De ComputerCoach en de cursist, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Cursusaanmelding
De aanmelding voor een cursus, losse lessen en proeflessen vindt plaats door mondeling en/of schriftelijk contact en wordt door De ComputerCoach schriftelijk bevestigd. Na deze bevestiging is de cursist ingeschreven. Bij aanmelding geeft de cursist te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Betaling
Alle gefactureerde bedragen zijn in zijn geheel voor aanvang van de cursus verschuldigd, tenzij anders overeengekomen met De ComputerCoach. De ComputerCoach is bij niet betalen gerechtigd het geven van de cursus op te schorten. Betalingen kunnen contant of met een bankoverschrijving voldaan worden. Bij wanbetaling worden alle kosten die door De ComputerCoach moeten worden gemaakt om het verschuldigde cursusgeld te innen, verhaald op de nalatige cursist of opdrachtgever.

Annulering door de cursist
Annulering van de aanmelding door de cursist is kosteloos mogelijk tot en met 4 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 3 en 2 werkdagen voor aanvang van de cursis is 50% van het cursusbedrag verschuldigd.Bij annulering binnen 1 werkdag voor aanvang van de cursus is het volledige bedrag verschuldigd. Annulering van de aanmelding moet door middel van een schriftelijke verklaring worden gedaan.

Annulering door De ComputerCoach
De ComputerCoach behoudt zich het recht voor om bij ziekte van de coach of in geval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus te annuleren of te verschuiven naar een andere datum. In dit geval wordt aan de cursist geen leskosten in rekening gebracht.

Tussentijdse annulering door de cursist
Wanneer aanmelding door de cursist op grond van persoonlijke redenen of omstandigheden tussentijds geannuleerd wordt, heeft de cursist geen recht op (gedeeltelijke) compensatie van het cursusbedrag, tenzij anders overeengekomen met De ComputerCoach.

Verplaatsen of annuleren van een afspraak
Het verplaatsen of annuleren van een afspraak is in overleg met De ComputerCoach tot 2 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos. Indien de cursist binnen 2 uur voor aanvang van de afspraak de les verplaatst of annuleert, zullen de leskosten in rekening worden gebracht

Vertrouwelijkheid
De ComputerCoach zal vertrouwelijke informatie en opleidingsresultaten niet doorspelen aan derden en zal deze niet buiten de eigen administratie gebruiken.

Aansprakelijkheid
De ComputerCoach stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens of na de cursus zoekgeraakte of beschadigd materiaal van de cursist. Schade aan materiaal van De ComputerCoach is geheel voor rekening van De ComputerCoach en wordt niet verhaald op de cursist.

Certificaten
Certificaten en diploma's die De ComputerCoach verstrekt zijn niet wettelijk of op een andere manier erkend bij andere instanties.

Copyright
Al het cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook. Bij overtreding wordt bedrijfsschade verhaald op de cursist.

Klik hier voor ActiVite ledenkorting

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
© 2010-2014 De ComputerCoach